Vergi Davaları

Vergi tarhı, Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; ” Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.” Vergi hukukunda tahsil ise Vergi Usul Kanununun 23. maddesinde; ” Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Vergi hukukunda vergi idareleri vergilendirme işlemini tarh ile başlatır ve tahsilat işlemiyle sonlandırır. Tarh ve tahsil işlemleri idari işlem olup Vergi Usul Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği ancak bu aşamalarda idari işlemin iptali istenebilecektir.

Tarh-tahakkuk aşamasında;

  • Verginin ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmiş olması,
  • Vergi dairesince kişiye ceza kesilmiş olması,
  • Takdir komisyonu kararı dayanak gösterilerek vergi salınması

Tahsil aşamasında;

  •  Ödeme emrinin tebliğ edilmesi
  • Tahakkuk ya da ihtiyati tahakkuka dayanan ihtiyati haciz uygulanması,
  • Haciz uygulanması ya da malların paraya çevrilmesi durumlarında vergi mahkemesinde dava açılabilecektir.

Vergi Davalarında Dava Açma Süresi

Vergi davalarında dava açma süresi İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir;

Dava açma süresi: Madde 7 –

1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

2. Bu süreler;

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; Tarihi izleyen günden başlar.

Bizim ile iletişime geçiniz

İletişim