Kadastro Davaları

Kadastro; ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarının, arazi ve harita üzerinde belirlenerek hukuki durumlarının tespit edilmesi sonucunda Türk Medeni Yasası uyarınca tapu siciline tescil edilmesi ve hak sahiplerine tapu belgelerinin verilmesi işleminin bütünüdür.

Ülkemizde yapılan veya halen yapılmakta olan kadastro çalışmaları sonucunda birçok hukuki ihtilaf meydana gelmektedir. Bu alanda en sık karşılaşılan sorun kadastro tespiti esnasında taşınmazların bir başkası (genellikle komşu yahut husumetli akraba) üzerine tapuda tescil edilmesidir. Hak sahiplerinin arazinin bulunduğu yerlerde yaşamamaları, yurt dışında olmaları gibi sebepler bu sorunları daha da artırmaktadır.

1- Kadastro Tespitine İtiraz Davası (Kadastro Kanunu 10.md)

Kadastro tespitinden sonra, tespit sonuçları askıya asılmak suretiyle ilan edilmektedir. Bu askı cetvelleri kadastro müdürlüğünde ve muhtarlıklarda 30 gün süre ile askıda tutulur. Yapılan tespite itirazı olanları 30 günlük askı süresi içinde Kadastro Mahkemesi’nde Kadastro Tespitine İtiraz Davası açması gerekir.

30 günün geçmesi ile birlikte dava açılmamışsa kadastro tutanakları kesinleşir.

2- Tapu İptali ve Tescil Davası

Kadastro tutanaklarının kesinleşmesinden sonra ancak Tapu İptali ve Tescil Davası açılabilir.

Kadastro tespiti nedeni ile tapu iptali ve tescil davalarında 10 yıllık hak düşürücü süre mevcuttur. Bu tür davalar kadastro tespitinin kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre geçmeden açılmalıdır.

Kadastro Tespitinden 10 Yıl Geçtikten Sonra Dava Açılabilir mi?

Genel kural 10 yıl olmakla birlikte, bazı durumlarda 10 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra da dava açılabilmektedir.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 01.04.2014 tarihli kararında; davayı açma hakkı bulunan kişinin (miras bırakan) kadastro tespitinden sonra, 10 yıllık hak düşürücü süre geçmeden önce ölmesi hâlinde mirasçılar tarafından açılacak tapu iptal ve tescil davasında 10 yıllık sürenin aranmayacağına hükmetmiştir.

Dava Kime Karşı Açılabilir?

Dava, tapuda kimin adına kayıt edilmişse ona karşı açılmalıdır. Uygulamada hatalı olarak;  kadastro çalışmasını yapan kuruma, Tapu Müdürlüğüne karşı dava açıldığı da görülmekte olup; bu durum hukuken yanlıştır.

Bizim ile iletişime geçiniz

İletişim